Algemene Voorwaarden Perfect You Skin Clinics

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Perfect You en een cliënt waarop Perfect You deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Perfect You Perfect You zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Perfect You zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig, doormiddel van een telefoongesprek, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Perfect You melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Perfect You het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Perfect You komt, mag Perfect You de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Perfect You aan komen kan Perfect You de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Betaling Perfect You vermeldt alle prijzen van behandelingen inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient voor de behandeling te betalen.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Perfect You vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Perfect You behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Perfect You zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding Perfect You is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid Perfect You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Perfect You is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Perfect You

8. Garantie  Perfect You geeft geen 100% resultaat garantie. Behandelingen die door u zijn betaald, worden niet terug betaald of gecompenseerd met andere behandelingen. Perfect You zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

9. Beschadiging & diefstal Perfect You heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Perfect You meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld worden aan Perfect You. U kunt ook uw klacht melden bij een onafhankelijke klachten commissie :  http://www.erisietsmisgegaan.nl

11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Perfect You het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht Op elke overeenkomst tussen Perfect You en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst. Perfect You is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op  websites plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Perfect You. Perfect You kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Perfect You betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Perfect You aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.